Học là vô

Viết một lá thư trang trọng ngắn gọn để hỏi thêm thông tin

admin's picture
Thứ tư, 20/03/2013 - 08:34 -- admin

Đối với một lá thư hỏi thông tin được viết một cách trang trọng, điều yêu cầu trước tiên là về bố cục phải rõ ràng, có lời chào, nội dung, lời kết, cảm ơn và tên người gửi

Mở đầu, bạn nên dùng dear + tên người nhận, bạn nên tìm hiểu xem ai là người mình sẽ viết thư đến, tránh cách viết chung chung: Dear Mr./Ms, điều này làm giảm hẳn tính trạng trọng của lá thư

Ví dụ:

Dear Mr. Smith.                                                  Kính chào ngài Smith,

Dear Ms. Valentine                                            Kính gửi cô Valentine,

Một số từ thường dùng khác, dùng khi bạn biết rõ về chức danh của người đó.

Dr.                                                                         tiến sĩ, bác sĩ

Professor                                                             giáo sư

Bạn có thể giới thiệu vài câu về bản thân bạn

My name’s …                                                      Tôi tên là ...

I’m …                                                                    Tôi là ...

Dùng cấu trúc mang tính lịch sự để hỏi

I’d like to ask you …                                                                     Tôi muốn hỏi …

Could you give me some information about …                     Ngài có thể cho tôi biết về …

Could you tell me about

Bạn có thể giải thích lý do vì sao bạn cần thông tin đó

Because …

Kết thư:

I’m looking forward to hearing from you.               Tôi mong chờ hồi âm từ ngài/cô.

Cảm ơn

Thanks so much.                                                      Cảm ơn rất nhiều!

Many thanks.

I really appreciate it.                                                  Tôi rất cảm kích

Để kết thúc một lá thư trang trọng, bạn hãy dùng:

Yours sincerely,                                                       Kính thư

Khi viết tên, bạn hãy viết tên của bạn (thay cho chữ ký, sau đó, viết tên đầy đủ bên dưới, kèm theo là địa chỉ và số điện thoại liên hệ.

 

Level: 
B1-Intermediate
Keywords: 
Write email
polite request