Học là vô

Cách dùng của thì Quá khứ đơn: hành động kế tiếp nhau trong quá khứ

daminh's picture
Thứ sáu, 26/10/2012 - 14:56 -- daminh

Thì quá khứ đơn diễn tả một loạt hành động xảy ra kế tiếp nhau trong quá khứ

- Chúng ta có thể dùng thì Quá khứ đơn để diễn tả một chuỗi hành động đã hoàn tất trong quá khứ, lần lựơt diễn ra nối tiếp nhau.

Ví dụ:   I finished work, walked to the beach, and found a nice place to swim.

            (Tôi hoàn thành công việc, bước ra bãi biển và tìm thấy một chỗ đẹp để tắm.)

            He arrived at the airport at 8:00, checked into the hotel at 9:00, and met the others at 10:00.

            (Anh ấy đến sân bay lúc 8 giờ, làm thủ tục đăng ký ở khách sạn lúc 9 giờ, và gặp những người khác lúc 10 giờ.)

            Did you add flour, pour in the milk, and then add the eggs?

            (Anh đã bỏ bột, đổ sữa và thêm trứng vào chưa?)

- Cách dùng này thường được sử dụng khi thuật lại các câu chuyện trong quá khứ.

Ví dụ: She drove into the car-park, got out of the car, closed all the windows, locked the doors, and walked towards the cinema.

            (Cô ấy lái xe vào chỗ đậu, bước ra ngoài xe, đóng các cửa sổ, khóa cửa chính và bước về hướng rạp chiếu phim.)

Level: 
B2-Intermediate
Keywords: 
Past Simple
Tense