Học là vô

Cách phát âm phần đuôi -ed

daminh's picture
Thứ sáu, 26/10/2012 - 15:11 -- daminh

Chúng ta thêm ed hoặc d vào mào động từ thường để hình thành thì quá khứ hoặc quá khứ phân từ.

Ví dụ:  We all walked home.

            They’ve closed the gates.

Trong điểm văn phạm “Cách thêm đuôi –ed”, bạn đã học biết một số nguyên tắc khi thêm đuôi -ed. Tuy nhiên, để phát âm cho đúng khi thêm -ed bạn cần phải nhớ:

    • Cách phát âm ed hay d phụ thuộc vào âm đứng trước nó.
               - Phần đuôi được phát âm là /t/ sau một số âm vô thanh (voiceless sound) như:

           /p/, /k/, /f/, /s/, /ʃ/, /tʃ/,…

           - Phần đuôi được phát âm là /d/ sau một số âm hữu thanh (voiced sound) như:

           /b/, /g/, /m/, /n/, /l/, /r/, /v/,…

           - Phần đuôi được phát âm là /ɪd/ sau hai âm: /t//d/

+ Sau đây là một số mẹo dễ nhớ dựa trên chữ cái cuối cùng của một từ:

           - Phát âm là /ɪd/ khi từ có chữ cái tận cùng là: t, d

           Ví dụ: wanted                       needed                      landed

           - Phát âm là /t/ khi từ có chữ cái tận cùng là: k, f, p, s, ch, sh

           Ví dụ: hoped                        worked                       increased

  •            - Phát âm là /d/ dành cho những trường hợp còn lại.

           Ví dụ:  played                        cared              robbed

Chú ý: Đây chỉ là mẹo để nhớ, nên không phải lúc nào cũng chính xác, để tìm phát âm phần đuôi chính xác cần dựa vào cách phát âm phần đuôi được nêu ở trên.

Level: 
A2-Elementary
Keywords: 
Past Simple
Tense