Học là vô

Cách sử dụng cấu trúc "either...or" và "neither...nor"

luongtam's picture
Thứ tư, 31/10/2012 - 08:53 -- luongtam

         Ở điểm ngữ pháp này các bạn sẽ được học nghĩa cấu trúc, cách dùng của either..or và neither nor.

         Nghĩa:       either … or       : hoặc … hoặc

                            neither … nor  : không … mà cũng không

       - Khi trong câu có cấu trúc này thì động từ phải chia theo danh từ đi sau or hoặc nor. Nếu danh từ đó là số ít thì động từ chia ở ngôi thứ ba số ít và ngược lại.

       - Nếu or hoặc nor xuất hiện một mình trong câu (không có either hoặc neither) thì cũng áp dụng quy tắc như trên: căn cứ theo danh từ theo sau nó để chia động từ.

Cấu trúc "neither...nor" và "either...or":

   Either/neither + danh từ + or/nor + danh từ số ít + động từ số ít …

   Either/neither + danh từ + or/nor + danh từ số nhiều + động từ số nhiều …

Ví dụ:

Neither John nor his friends are going to the beach today.

(Hôm nay, John và các bạn anh ấy đều không đi đến bãi biển.)

Either John or his friends are going to the beach today.

(Hôm nay, John hay và các bạn của anh ta sẽ đến bãi biển.)

Neither the boys nor Carmen has seen this movie before.

(Cả những cậu bé và Camen đều chưa từng xem qua phim này trước đây.)

Either John or Bill is going to the beach today.

(Hôm nay, hoặc John hoặc là Bill sẽ đến bãi biển.)

Neither the director nor the secretary wants to leave yet

(Cả giám đốc và thư ký đều chưa muốn đi.)

 

Xem thêm:

Những từ luôn đi với danh từ hoặc đại từ số ít.

Những danh từ luôn ở số nhiều.

Cách dùng "There Is" và "There Are"

Cách Dùng "A Number Of" Và "The Number Of"

Level: 
B2-Intermediate
Keywords: 
subject - verb agreement