Học là vô

Cách sử dụng just, already, yet

daminh's picture
Thứ sáu, 26/10/2012 - 11:01 -- daminh

Khi dùng thì Hiện tại Hoàn thành, ta thường thấy xuất hiện các trạng từ như: just, already, yet.

Trong điểm ngữ pháp này, bạn sẽ học biết cách phân biệt cách sử dụng của từng từ, cũng như phân biệt sự khác nhau giữa chúng.

 

Nghĩa

Vị trí

Ví dụ

Just

- Có nghĩa là: một khoảng thời gian ngắn trước

- Trước quá khứ phân từ

- We’ve just return from our vacation.

(Chúng tôi vừa trở về từ kỳ nghỉ lễ.)

- I have just had a piece of good news.

(Tôi vừa mới nhận được một tin tốt.)

- I’ve just seen Susan coming out of the cinema.

(Tôi vừa thấy Susan đi ra khỏi rạp chiếu phim.)

- Mike’s just called. Can you ring him back please?

(Mike vừa gọi. Bạn gọi lại cho anh ấy được không?)

- Have you just taken my pen? Where has it gone?

(Cậu lấy cây bút của tớ phải không? Nó biến đâu rồi?)

Already

- Có nghĩa là: sớm hơn mong đợi

- Trước quá khứ phân từ

- I’ve already spent all my salary.

(Tôi xài hết tiền lương rồi.)

- The train has already left. What are we going to do?

 

(Xe lửa đi mất rồi. Chúng ta sẽ làm gì đây?)

- It’s not a good party. Most people have already gone home.

(Bữa tiệc chẳng vui vẻ gì. Hầu hết người ta đã về nhà rồi.)

- My sister has already crashed her new bicycle.

(Chị tớ đã phá tan tành chiếc xe đạp mới của chị ấy rồi.)

Yet

- Được dùng khi ta mong muốn điều gì đó sẽ xảy ra

- Cuối câu hỏi và câu nghi vấn

- Have you finished your homework yet?

(Các em đã hoàn tất bài tập về nhà chưa?)

- I haven’t finished it yet. I’ll do it after dinner.

(Tôi vẫn chưa làm xong nó. Tôi sẽ làm nó sau giờ ăn tối.)

- Has your course started yet?

(Khóa học của bạn đã bắt đầu chưa?)

- I haven't received a letter from him yet.

(Tôi chưa nhận được thư của anh ta.)

Has Edmund arrived yet?

(Edmund đã đến chưa?)

Xem thêm:

Cách sử dụng for và since.

Cách dùng của thì Hiện tại Hoàn thành: hành động bắt đầu trong quá khứ và kéo dài đến hiện tại.

Cách dùng của thì Hiện tại Hoàn thành: hành động lặp lại nhiều lần cho đến hiện tại hoặc tương lai.

Cách dùng của thì Hiện tại Hoàn thành: hành động quá khứ cho kết quả trong hiện tại.

Cách dùng của thì Hiện tại Hoàn thành: trải nghiệm.

Các cách dùng khác của thì Hiện tại Hoàn thành.

Level: 
B2-Intermediate
Keywords: 
Present Perfect
Tense