Học là vô

Cách sử dụng for và since

daminh's picture
Thứ sáu, 26/10/2012 - 11:05 -- daminh

Ta thường hay dùng forsince với thì hiện tại hoàn thành để diễn tả một sự việc hoặc hành động bắt đầu trong quá khứ và kéo dài cho đến hiện tại. Nhưng để phân biệt cách dùng của forsince đôi khi có thể gây khó khăn ít nhiều cho người học tiếng Anh. Trong điểm ngữ pháp này, bạn sẽ học được cách dùng chúng sao cho phù hợp với tình huống giao tiếp:

 

For

Since

Ý nghĩa

- Ta dùng for khi muốn đo lường khoảng thời gian của sự việc.

- “For” trả lời cho câu hỏi “how long”.

- Ta dùng since khi muốn xác định thời gian bắt đầu của một sự việc.

- “Since” trả lời cho câu hỏi “when

Cách dùng

For + khoảng thời gian

Since + mốc thời gian bắt đầu

Ví dụ

- I’ve known her for three days.

(Tôi biết cô ấy ba ngày rồi.)

- Ms. Mai has taught here for a long time.

(Cô Mai đã dạy ở đây lâu rồi.)

- That house has been empty for 6 months.

(Căn nhà đó bỏ trống 6 tháng nay.)

- I've looked for a job for five weeks.

(Tôi kiếm việc được năm tuần rồi.)

- I’ve known her since Tuesday.

(Tôi biết cô ấy từ hôm thứ ba.)

- Ms. Mai has taught here since 2004.

(Cô Mai đã dạy ở đây từ năm 2004.)

- That house has been empty since last year.

(Căn nhà đó bỏ trống từ năm ngoái.)

- I've looked for a job since last Christmas.

(Tôi kiếm việc kể từ Giáng Sinh năm ngoái.)

 

Xem thêm:

Cách dùng của thì Hiện tại Hoàn thành: hành động bắt đầu trong quá khứ và kéo dài đến hiện tại.

Cách dùng của thì Hiện tại Hoàn thành: hành động lặp lại nhiều lần cho đến hiện tại hoặc tương lai.

Cách dùng của thì Hiện tại Hoàn thành: hành động quá khứ cho kết quả trong hiện tại.

Cách dùng của thì Hiện tại Hoàn thành: trải nghiệm.

Các cách dùng khác của thì Hiện tại Hoàn thành.

Level: 
B2-Intermediate
Keywords: 
Present Perfect
Tense