Học là vô

Hình thức của thì Hiện tại Đơn: động từ to be

daminh's picture
Thứ tư, 01/08/2012 - 15:02 -- daminh

Thì hiện tại đơn trong tiếng Anh là loại thì được sử dụng phổ biến nhất trong cả văn nói và văn viết. Trong điểm ngữ pháp này, bạn sẽ được học công thức cấu thành của thì hiện tại đơn khi đi với động từ “to be”.

  • Khi sử dụng thì Hiện tại Đơn với động từ “to be”, bạn cần lưu ý những điều sau:

- Chủ từ là danh từ số ít hoặc các đại từ ngôi thứ ba số ít như “He, She, It”: to be = is

- Chủ từ là danh từ số nhiều hoặc các đại từ “We, You, They”: to be = are

- Chủ từ là đại từ ngôi thứ nhất số ít: “I”: to be = am

1. Câu khẳng định:

S + to be (am/is/are)

 Ví dụ:  She is a doctor.

            (Cô ấy là một bác sĩ.)

            We are teachers.

            (Chúng tôi là giáo viên.)

- Chú ý dạng rút gọn:

I am = I’m,

He/ She/ It + is = He’s/ She’s/ It’s,

We/ You/ They + are = We’re/ You’re/ They’re

Ví dụ:  He’s an English teacher in Diem Tua Corporation.

            (Anh ấy là giáo viên tiếng Anh của công ty Cổ phần Điểm Tựa.)

            They’re Ben Miller and Jim Brown.

            (Họ là Ben Miller và Jim Brown.)

2. Câu phủ định

S + to be (am/is/are) + not

 Ví dụ: He is not a student.

            (Anh ấy không phải là học sinh.)

            Hoa and Lan are not sisters.

            (Hoa và Lan không phải là chị em.)

- Dạng rút gọn với not:

I am not = I’m not

He/ She/ It + is not = He/ She/ It + isn’t

We/ You/ They + are not = We/ You/ They + aren’t

Ví dụ:  Jim and Ben aren’t artists.

            (Jim và Ben không phải là họa sĩ.)

            He isn’t an engineer of this company.

            (Cậu ấy không phải là kỹ sư của công ty này.)

3. Câu nghi vấn:

To be (am/is/are) + S + …?

 Ví dụ:  Are you brothers of the Smith?

            (Các bạn có phải là anh em nhà Smith?)

            Is it an elephant?

            (Nó là con voi phải không?)

Level: 
A1-Elementary
Keywords: 
Present Simple
Tense